____________________________________________________________________________

 • AKTUALITY,

  POZVÁNKY,

  INFORMACE

  _______________________________________________________________________

Od 10.září 2020 je vstup do kostela podmíněn pouze s rouškou na ústech!!!


30.8.2020  POŽEHNÁME ŠKOLÁKŮM A STUDENTŮM 
při ranní mši svaté.

Kdo bude chtít, může si přinést školní aktovku.


DOPORUČUJEME...

SEN SE STAL SKUTEČNOSTÍ...

MARIÁNSKÝ SLOUP konečně stojí na Staroměstském náměstí v Praze ♥️.V sobotu 15.srpna 2020  na svátek "Nanebevzetí Panny Marie" byl slavnostně požehnán...

První pražské poledne po 102 letech bez ohrad a zábran... 

PRAHA  16.srpna 2020,13:09 SELČ

INFORMACE K ZÁJEZDU DO PRAHY 15.8.2020

TEMPUS PRAGENSE,PRAŽSKÝ SLUNEČNÍ ČAS.TĚSNĚ PO POLEDNI!

DISPENS, který vydal o.biskup v době koronavirové pauzy od osobní účasti na mši svaté,je již ZRUŠEN!!!


15.8.2020  se uskuteční zájezd do Prahy ke znovuobnovenému MARIÁNSKÉMU SLOUPU/jeho svěcení/.Zájemci se mohou nahlásit v sakristii kostela.


RADOSTNÉ OSUDOVÉ SETKÁNÍ ♥️


4.6.2020 Petr Váňa zakončil 23 let svého snažení...

...ohromná radost po vyzdvižení sochy Panny Marie...

 ČERVEN 2020
Nové panorama Staroměstského náměstí v Praze ♥️ 

Panna Maria má svoje finální místo ...

... její pohled shora sloupu na náměstí...


Drazí bratři a sestry,díky novým nařízením (viz níže) můžeme ode dne 25. května 2020 opět slavit společně mši svatou. Základní omezení jsou maximální počet 300 osob (ten splňujeme) a rozestupy ze všech stran 2 metry (ten jen velmi těžko). Proto vidím jako nejlepší řešení slavit mši svatou dle obvyklého rozpisu na farní zahradě v Náměšti nad Oslavou a na farní zahradě v Hartvíkovicích, kde se můžeme pohodlně rozestoupit. Jsou zajištěny ozvučení a plastové židle. V Naloučanech, Vícenicích a Sedleci zatím bohoslužby ještě nebudou. Připomínám, že stále platí dispens otce biskupa Vojtěcha od osobní účasti na nedělní bohoslužbě.Těším se na vás!P. Tomáš Holý, farář
Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2, že s účinností ode dne 25. května 2020 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se zakazují nebo omezují slavnosti, divadelní a filmová představení, sportovní a jiná shromáždění a trhy tak, že se
omezuje účast na bohoslužbě tak, že musí být dodržována následující pravidla:
 • bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 300 osob,
 • v bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy 2 metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti,
 • účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce,
 • účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně,
 • v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady,
 • duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie/Večeře Páně a po něm,
 • délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje,
 • bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.),
 • je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní bohoslužebný prostor;
 • stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty; kostely/sbory mimo bohoslužeb zůstávají otevřené pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.

MARIÁNSKÝ SLOUP...výstavba zdárně pokračuje...

Květen 2020 

BALUSTRÁDA hotová.Příští týden mariánský sloup poroste do výše...

Barokní nádhera ♥️

Ferdinand III. by byl jistě s prací bratří Váňů a přátel velmi spokojen.A Jan Jiří Bendl,autor původního sloupu také....


Kniha "DUCHOVNÍ STŘED EVROPY"
V polovině srpna 2020 vyjde kniha Petra Blažka a Vojtěcha Pokorného shrnující dějiny mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze od r.1650-2020.


DOBA KORONAVIROVÁ přispěla k rychlejšímu průběhu výstavby MARIÁNSKÉHO SLOUPU v Praze...

Květen 2020 Mariánský sloup roste!Byl sesazen sanktuář,na kterém bude stát velký sokl a vlastní sloup...Radost vidět, jak se dílu daří ♥️

Bratři Váňové a spol. již začínají dělat  balustrádu mariánského sloupu.P.Marie ať vám pomáhá  na stavbě k její slávě.Ať vás vede a chrání ♥️🌹


Láska Zeleného čtvrtku,Víra Velkého pátku, Naděje Bílé soboty a Vítězství Velikonoční neděle nechť Vás provází, naplní pokojem, důvěrou.Požehnané Velikonoce❤️

Na Květnou neděli o.Tomáš posvětil ratolesti/kočičky/ při mši svaté,kterou sloužil bez účasti veřejnosti.Po otevření kostelů, až skončí opatření kvůli pandemii😷,je možné si tyto ratolesti vzít s sebou domů.Jsou připraveny v předsíňce kostela-na stolečku...


____________________________ 

Milí bratři a sestry,

vstupujeme do skutečně zvláštního Svatého týdne. Poprvé jej spolu s milióny křesťanů na celém světě budeme kvůli pandemii koronaviru prožívat bez osobní účasti v kostele https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=30834. Chtěl bych vám navrhnout takový jednoduchý a pěkný způsob, jak tyto dny prožít. Využijte skvělé možnosti přenosu bohoslužeb s papežem Františkem z Říma (s českým překladem) v televizi Noe nebo na internetu https://www.mseonline.cz/ . Jindy o Velikonocích tu možnost třeba nemáme, protože jsme sami ve vlastním farním kostele. Tyto bohoslužby s papežem jsou vždy hlubokým duchovním zážitkem a krásnou podívanou. A abychom se spojili i s naším kostelem, s panem farářem a duchovně i s celou farností, já budu v tu stejnou dobu jako papež v Římě sloužit mši svatou sám bez účasti lidu v zavřeném kostele, dle následujícího rozpisu.

Květná neděle 5.4. 11:00 Hartvíkovice

Zelený čtvrtek 9.4. 18:00 Náměšť

Velký pátek 10.4. 18:00 Náměšť

Bílá sobota 11.4. 21:00 Náměšť

Neděle Vzkříšení 12.4. 11:00 Hartvíkovice

Je to pro vás jen návrh, samozřejmě možnosti prožívání mše svaté či modlitby doma jsou různé. Svatou zpověď bude možné vykonat tento týden buď individuálně na faře (po předchozí telefonní domluvě na tel. 731 428 346 ) a nebo až se situace spraví tak později pak v kostele. Svatý otec doporučuje alespoň ,,zpověď touhy''

https://www.biskupstvi.cz/2020-03-26-papez-jak-se-zpovidat

A ještě připojuji jedno přání otce biskupa Vojtěcha: ,, Prosím, abychom se bez ohledu na vyznání a názorové postoje spojili v modlitbě jako děti jednoho Otce. Na Květnou neděli 5. dubna v 11 hodin, kdy budou po celé brněnské diecézi znít kostelní zvony, se společně pomodleme Otče náš. Ať tato modlitba přispěje k vědomí, že k sobě přes nejrůznější rozdíly patříme. Zapomeňme na zlobu, svár, nenávist a všechna zklamání. Snažme se smířit a odpustit si navzájem a obraťme se k Bohu, který je i v těchto chvílích náš milující Otec. To bude nejlepší přípravou na blížící se Velikonoce, na svátky smrti a vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista."

.

Jsem v Kristu s vámi. Požehnané Velikonoce!

P. Tomáš Holý

farář


Od 12.3.2020 do ODVOLÁNÍ se ruší všechny BOHOSLUŽBY!!! 

Dle rozhodnutí biskupa Vojtěcha Cikrleho,který zároveň všem věřícím uděluje dispens od osobní účasti na nedělní mši svaté.


o.Tomáš Holý,farář


"POSTNÍ ALMUŽNA 2020" V kostele - předsíňce vzadu je možné si vyzvednout papírové skládací schránky - POSTNIČKY. Zapojit se může každý. 40-denní postní období symbolizuje dobu, kdy lidé vkládají do těchto postniček drobné mince, či větší finanční dary. Po uplynutí postní doby pak postničky odevzdají v kostele /přede mší sv. na II.neděli velikonoční/. Poté Charita použije na pomoc potřebným v regionu. Postničky se tak stávají projevem víry ve skutcích... "Kdo se modlí, ať se postí, kdo se postí, ať je milosrdný".

 • -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Sbírka "SVATOPETRSKÝ HALÉŘ" vynesla 5.812 Kč. Dárcům velké díky!

 • -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 23.2.2020   bude při mši svaté vykonána sbírka "SVATOPETRSKÝ  HALÉŘ "V NEDĚLI 16. 2. 2020  bude při mši svaté udělována SVÁTOST  NEMOCNÝCH


V neděli 2. 2. 2020 na "Hromnice"se budou světit hromničky. SVÍČKY si na mši svatou vezměte s sebou. 


"Sbírka na opravy kostela"(26.1.) činí 5.960 Kč . Pán Bůh odplať.


MARIÁNSKÝ SLOUP

Na dnešním/23.ledna 2020/jednání Zastupitelstva hlavního města Prahy byl SCHVÁLEN TISK, který SOUHLASÍ s instalací Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze (34 hlasů z 65).

Deo gratias !!!       P. Tomáš


26.1.NEDĚLE   PROBĚHNE BĚHEM MŠE SVATÉ "SBÍRKA NA OPRAVY NAŠEHO KOSTELA" 


"TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020" vynesla celkovou částku: Hartvíkovice:
19.995Kč

Třesov:

6.380Kč

Popůvky:

5.550Kč 

VŠEM  DÁRCŮM P.BŮH ODPLAŤ❤️6.1.2020 se na "Tři Krále"  bude při mši sv. světit: voda,kadidlo a křída. 


"TŘÍKRÁLOVÁ  SBÍRKA  2020" bude probíhat v naší obci v neděli 5.ledna 2020 od 9 hod.
💓 

❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️
❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️
❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️
❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️

Vánoční sbírka "NA OPRAVY NAŠEHO KOSTELA"  činila 11.667 Kč. Všem dárcům P.Bůh zaplať.💓

❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️

Na "VÁNOČNÍ DAR PRO O.TOMÁŠE" se vybrala částka 6.000 Kč.  Dárcům velké díky ❤️

❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️

29.12. v 15.00 vystoupí v kostele sv.Jiljí pěvecký sbor "SVATOJÁNŠTÍ BROUČCI" s pásmem vánočních písní a koled. Vstupné dobrovolné.

❄️❄️❄️❤️❄️❄️❄️

Požehnané vánoční svátky, naplněné láskou a pokojem.Ať pronikne Vaše srdce a provází po celý nový rok 2020...
❄️❄️❄️❤️❄️❄️❄️ 

🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️

BETLÉMSKÉ SVĚTLO bude možné vyzvednout v kostele na Štědrý den  9-10 hod.🕯️

💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓

Na Boží Hod vánoční 25.12.  bude při mši sv."MIMOŘÁDNÁ SBÍRKA NA OPRAVY NAŠEHO KOSTELA".
❤️ 

SVATÁ ZPOVĚĎ: Hartvíkovice sobota  21.12.  10-11  p.Požár
❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️

 Náměšť sobota 21.12.  17-18.30 p.Požár

❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️

pondělí 23.12. 9-10  p.Požár

❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️

Ke sv.zpovědi je možné v době adventní přistoupit vždy 1/2 hod.přede mší sv.   Zpovídá o.Tomáš


Pokojný adventní čas vám všem ❤️❄️


V kostele máte možnost přispět na "VÁNOČNÍ DAR PRO o.TOMÁŠE".Kasička stojí u P.Marie Lurdské...


V neděli 1.12.2019  se budou při mši svaté světit adventní věnce...


V neděli 1.12.2019 proběhne při mši svaté "SBÍRKA NA CÍRKEVNÍ ŠKOLSTVÍ".


Dne 17.11.2019  v 17 h.11 min. se na věži Hartvíkovického kostela rozezněly zvony na památku 30
let od Sametové revoluce ...


Při sbírce Na misie bylo vybráno 9.285Kč.  Všem dárcům P.Bůh zaplať.


V neděli 20. 10. proběhne při mši sv. finanční sbírka "NA MISIE"V měsíci říjnu budou v kostele v Hartvíkovicích probíhat každou neděli v 17.oo hod. 

 MARIÁNSKÉ  POBOŽNOSTI.

V sakristii můžete zakoupit stolní kalendáře:"Kostely 2020" za 70.-Kč
"Cesta do kostela 2020" za 70.-Kč


MARIÁNSKÝ SLOUP

v Praze na Staroměstském náměstíK postní době již tradičně patří duchovně-formační akce Postní almužna. Během tohoto období mají věřící opět možnost návratu ke starobylé tradici - almužně. Takto získaný finanční obnos pak pomůže lidem v nouzi v daném místě. Zapojit se může každý, kdo si vyzvedne v kostele papírovou skládací schránku. Pro rok 2019 tyto schránky, které se také...

PROGRAM
2 9 . B Ř E Z N A 2 0 1 9 , B R N O - P E T R O V 9 - F A R N Í S Á L PSYCHOLOGIE MANŽELSKÉHO ŽIVOTA
Šťastné manželství znamená delší a zdravější život. O funkční manželství je třeba pečovat. Role mužů a žen v manželství. Očekávání mužů a žen. Rodinné a manželské mýty. Výběr partnera. Emoce. Manželská láska....

Mariánská pouť na Horu Matky Boží v Králikách a do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Neratově v sobotu 4. května 2019.
Součástí zájezdu bude návštěva poutního areálu a muzea internace v Králíkách, možnost oběda, mše svatá v Neratově a prohlídka obnovujícího se areálu této německé vysídlené obce s možností podpořit místní sociální projekty...

Ve farnosti Náměšť nad Oslavou proběhne slavnost 1. svatého přijímání v neděli 2. června 2019 a v Hartvíkovicích 16. června 2019 při mši sv. v 7.30. Příprava prvokomunikantů v Náměšti začne ve středu 13. března v 19 hodin na faře. Zahájení přípravy prvokomunikantů v Hartvíkovicích bude včas ohlášeno o.Tomášem.

Po dobu postní se budeme modlit křížové cesty v kostele sv. Jiljí vždy v neděli ve 14 hodin.

Popeleční středou (letos 6. března) vstupuje katolická církev na celém světě do postní doby. Mše sv. v Hartvíkovicích bude v 16.30 a v Náměšti nad Oslavou v 18.00. Popeleční středa v liturgickém kalendáři katolické církve je středa, která předchází 1. postní neděli a označuje začátek postní doby. V tento den kněz na znamení pokání a obrácení...

Na neděli 17. 2. 2019 je vyhlášena sbírka "Svatopetrský haléř", která se koná každoročně po celém světě u příležitosti slavnosti sv. Petra a Pavla (29. června), v České republice je to svátek Stolce sv. Petra (22. února). Získané finanční prostředky slouží tomu, aby mohl Svatý otec jménem katolické církve přispět ke zmírnění následků neštěstí,...